[C# Hướng đối tượng] nhập vào 2 phân số và tính tổng 2 phân số đó

0

Class phanso

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace phanso
{
  class Phanso
  {
    public int tuso { set; get; }
    public int mauso { set; get; }

    public void NhapPhanso()
    {
      Console.WriteLine("Tu so = ");
      this.tuso = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("mau so = ");
      do
        this.mauso = int.Parse(Console.ReadLine());
      while (this.mauso == 0);
    }
    public void InPhanso()
    {
      Console.Write("Phan so = " + tuso + "/" + mauso);
    }
    public Phanso congphanso(Phanso ph1, Phanso ph2)
    {
      Phanso ph3 = new Phanso();
      ph3.tuso = ph1.tuso * ph2.mauso + ph2.tuso * ph1.mauso;
      ph3.mauso = ph1.mauso * ph2.mauso;

      int uc = ucln(ph3.tuso, ph3.mauso);
      ph3.tuso = ph3.tuso / uc;
      ph3.mauso = ph3.mauso / uc;

      return ph3;

    }
    public int ucln(int a, int b)
    {
      int r = 1;
      while (r != 0)
      {
        r = a % b;
        a = b;
        b = r;
      }
      return a;
    }

  }
}

Class Program

using System;

namespace phanso
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Phanso p1 = new Phanso();
      Phanso p2 = new Phanso();
      Phanso p3 = new Phanso();

      Console.WriteLine("Nhap phan so 1");
      p1.NhapPhanso();

      Console.WriteLine("Nhap phan so 2");
      p2.NhapPhanso();

      p3 = p3.congphanso(p1, p2);
      Console.WriteLine("tong 2 phan so la");
      p3.InPhanso();


      Console.ReadKey();

    }
  }
}

Kết quả

Leave A Reply

Your email address will not be published.