[C# Hướng đối tượng] Nhập xuất danh sách Học sinh(Dùng List)

2

Viết chương trình nhập ngày sinh, điểm toán, lý hóa, họ tên, mssv-nhập vào 1 danh sách các học sinh trong 1 lớp hoc, và xuất ra các học sinh đó

Class HocSinh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLHS
{
 
  class HocSinh
  {
    private double Toan, Ly, Hoa;
    private string Mssv, HoTen,ngaysinh;

    public void NhapHocSinh()
    {
      Console.Write("\nnhap vao ho ten: ");
      HoTen = Console.ReadLine();

      Console.Write("\nnhap vao mssv: ");
      Mssv = Console.ReadLine();

      Console.Write("\nnhap ngay sinh: ");
      ngaysinh = Console.ReadLine();

      while (true)
      {
        try
        {
          Console.Write("\nnhap diem toan: ");
          Toan = double.Parse(Console.ReadLine());
          if (Toan < 0 || Toan > 10)
            Console.Write("\n(0<toan<10). xin nhap lai!");
          else
            break;
        }
        catch
        {
          Console.Write("\nkieu du lieu sai.xin nhap lai!");
        }
      }
      while (true)
      {
        try
        {
          Console.Write("\nnhap diem ly: ");
          Ly = double.Parse(Console.ReadLine());
          if (Ly < 0 || Ly > 10)
            Console.Write("\n(0<Ly<10). xin nhap lai!");
          else
            break;
        }
        catch
        {
          Console.Write("\nkieu du lieu sai.xin nhap lai!");
        }
      }
      while (true)
      {
        try
        {
          Console.Write("\nnhap diem Hoa: ");
          Hoa = double.Parse(Console.ReadLine());
          if (Hoa < 0 || Hoa > 10)
            Console.Write("\n(0<Hoa10). xin nhap lai!");
          else
            break;
        }
        catch
        {
          Console.Write("\nkieu du lieu sai.xin nhap lai!");
        }
      }
    }
    public void XuatHocSinh()
    {
      Console.WriteLine("Ho ten: {0}|| Ma SV: {1}|| Ngay sinh:{2} || Diem toan: {3}|| Diem Ly:{4} ||Diem hoa:{5}|| ", HoTen, Mssv, ngaysinh, Toan, Ly, Hoa);

      //ngaysinh.XuatNgay();
    }
  }
}

 

Class Lophoc

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLHS
{
  class Lophoc
  {
    
    List<HocSinh> hs = new List<HocSinh>();
    HocSinh a;
    public void NhapLophoc()
    {
      Console.Write("Nhap so HS:");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i=0;i<n;i++)
      {
        a = new HocSinh();
        a.NhapHocSinh();
        hs.Add(a);
      }
    }

    public void XuatLophoc()
    {/*
      
      for(int i=0;i<hs.Count;i++)
      {
        HocSinh obj = hs[i] as HocSinh;
        obj.XuatHocSinh();
      }
      */
      foreach(HocSinh a in hs)
      {
        a.XuatHocSinh();
      }
    }
  }
}

 

Class Program

using System;

namespace QLHS
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Lophoc lh = new Lophoc();
      lh.NhapLophoc();
      lh.XuatLophoc();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
2 Comments
 1. Tiền Phúc Khải says

  ❤️❤️❤️

  1. Văn Long says

   Thanks e

Leave A Reply

Your email address will not be published.