[C# Hướng đối tượng] Quản Lý Sinh Viên

5

Viết một chương trình để lưu trữ các sinh viên gồm: mã sinh viên, họ và tên và điểm trung bình của N (N nhập từ bàn phím) sinh viên. Hãy sắp xếp danh sách sinh viên này theo thứ tự điểm trung bình giảm dần. Hiển thị 3 sinh viên có điểm trung bình cao nhất.

Class sinhvien

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLSinhVien
{
  class sinhvien
  {
    private string maSV;
    private string hoTen;
    private float diemTB;
    public string MaSV { get => maSV; set => maSV = value; }
    public string HoTen { get => hoTen; set => hoTen = value; }
    public float DiemTB { get => diemTB; set => diemTB = value; }

    public void NhapTT()
    {
      Console.Write("Nhap Ma SV:");
      maSV = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap Ho Ten:");
      hoTen = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap Diem TB:");
      diemTB = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("");
    }
  }
}

 

Class Program

using System;

namespace QLSinhVien
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao n sinh vien:");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      sinhvien [] a = new sinhvien[n];

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("Nhap Thong Tin SV THU " + (i + 1));
        a[i] = new sinhvien();
        a[i].NhapTT();
      }
      sinhvien tb;
      //sap xep DIEM TB
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          if (a[i].DiemTB < a[j].DiemTB)

          {
            tb = a[i];
            a[i] = a[j];
            a[j] = tb;
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("\n Sap xep SV theo Diem TB Giam dan:");
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("\n MaSV: {0} | Ho Ten: {1} |Diem TB: {2}", a[i].MaSV, a[i].HoTen, a[i].DiemTB);
      }
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------------");
      Console.WriteLine("\n 3 SV co diem TB cao nhat :");
      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        Console.WriteLine("\n MaSV: {0} | Ho Ten: {1} |Diem TB: {2}", a[i].MaSV, a[i].HoTen, a[i].DiemTB);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Kết quả

5 Comments
 1. Trung Nguyễn says

  hay bạn ơi,

 2. Huy says

  Mình code theo và chạy đc rồi,cảm ơn bạn

 3. Duy Toàn says

  Rất hay

 4. Hùng_K17_ICTU says

  Đã chạy được thành công,thanks ad

 5. Van duong says

  Đã chạy được,thanks ad,code khá gọn

Leave A Reply

Your email address will not be published.