Browsing Category

Lập trình C

Viết hàm đếm số từ có trong xâu

Viết hàm đếm số từ có trong xâu s. Ví dụ: s = ” Nhap Mon Lap Trinh C ” Kết quả là 5. Hướng giải quyết Nếu ký tự hiện tại là dấu cách và ký tự tiếp theo không phải dấu cách thì ta coi đó là bắt đầu của 1 từ. #include<stdio.h>…

Sắp xếp mảng giảm dần

Code tương tự như bài sắp xếp tăng nhưng chỉ cần  điều kiện nếu a < a thì đổi chỗ 2 phần tử #include <stdio.h> void NhapMang(int a, int n){ for(int i = 0; i < n; i++){ printf("\nNhap a = ",i);…

Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

Viết hàm sắp xếp mảng a có n phần tử theo thứ tự tăng dần. Thuật toán sắp xếp là thuật toán được sử dụng rất nhiều trong lập trình. Chính vì vậy, đây là một bài toán cơ bản và quan trọng trong việc học lập trình C/C++. Ý tưởng giải…

Tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong mảng

Ý tưởng Khởi tạo biến max=a Duyệt vòng lặp for. So sánh lần lượt max với các phần tử của mảng ==>Nếu có phần tử nào > max==>gán max= phần tử đó và tiếp tục lặp lại cho đến khi hết vòng for Hết vòng lặp ta sẽ được giá trị…