Cấu hình định tuyến EIGRP

0

 Cấu hình cơ bản

R1(config)# Router  eigrp  10  (10 là Autonomous-System cấu trúc gần giống OSPF là Process-id. Của OSPF chỉ là phân biệt giữa Router này và router kia. Còn AS ở đây phải giống nhau trên tất cả các Router để thể hiện mạng đó. Gần giống Area-ID của OSPF )

R1(config-router)#network  network-number

R1(config-router)#redistribute connected (quảng bá những đường Connected)

R1(config-router)#redistribute static (sẽ quảng bá cả Defaul Router và Static)

==> Trường hợp 1: xét 3 mạng tổng là khác nhau (10.0.0.0, 172.16.0.0, 192.168.1.0)

==> Trường hợp 2: có sử dụng VLSM thì phải sử dụng Wildcard mask

==> Trường hợp 3: khi quảng bá nếu để mặc định nó sẽ tự động Auto Summary về đường mạng tổng dẫn tới có thể bị lỗi khi định tuyến. 

b. hiệu chỉnh EIGRP

Hello/Hold-time:

Router(config-if)#ip hello-interval eigrp as-number seconds

Router(config-if)#ip hold-time eigrp as-number seconds

c. Các lệnh Show:

Show  ip  router  eigrp

Show  ip  eigrp  neighbor

Show  ip  eigrp interface

Show  ip  protocol

Show  ip eigrp topology

Leave A Reply

Your email address will not be published.