[C#Hướng đối tượng]Nhập Xuất Hàng

0

Hãy lưu trữ mã số, tên hàng, giá và số lượng đang có của mỗi món hàng trong một lớp. Nhập chi tiết của N (N nhập từ bàn phím) món hàng hiển thị tên từng món hàng và tổng giá trị của nó.

Class Hang

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLyKho
{
  class Hang
  {
    

    private string mahang;
    private string tenhang;
    private float gia;
    private int soluong;

    public void nhapTTHang()
    {
      Console.Write("nhap vao ma hang:");
      mahang = Console.ReadLine();
      Console.Write("nhap vao ten hang:");
      tenhang = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap gia:");
      gia = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap so luong :");
      soluong = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("\n");
    }

    public void xuathang()
    {
      Console.WriteLine("Ma hang:{0} || Ten Hang: {1} || Gia: {2} || So luong:{3} ",mahang,tenhang,gia,soluong);

    }
  }
}

Class Program

using System;
 
namespace QuanLyKho
{
 
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap so Mon hang:");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 
      Hang []h = new Hang[n];
 
      for(int i=0;i < n;i++)
      {
        Console.WriteLine("Nhap vao mon hang thu :"+(i+1));
        h[i] = new Hang();
        h[i].nhapTTHang();
        
 
      }
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        h[i].xuathang();
        Console.WriteLine("\n");
 
      }
 
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Kết quả

Leave A Reply

Your email address will not be published.