Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

JavaScript

Tạo 1 form HTML để người dùng nhập số bất kỳ

Xử lý ,kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

 ta bám sát vào khái niệm của số nguyên tố đó là số nguyên tố là số lớn hơn 1 và chia hết cho 1 và chính nó“. Như vậy ta sẽ dùng một vòng lặp for lặp từ 2 -> (n-1) và trong quá trình lặp nếu tốn tại số mà n chia hết thì tức là không phải số nguyên tố.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *