Lập trình C# Winform -Tính Tổng Hiệu Tích Thương

0

Thiết kế giao diện như hình. Khi nhấn chọn vào phép tính nào thì sẽ hiện kết quả của phép tính đó vào ô Kết quả.

Trước khi tính cần kiểm tra dữ liệu nhập phải là số.

Code

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace bai2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    
    private void cong_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      // Ep kieu sang dang so
      float a = float.Parse(so1.Text);
      float b = float.Parse(so2.Text);
      float tong = a + b;

      if(cong.Checked==true)
      {
        ketqua.Text =tong.ToString() ;
      }
      // Kinh nghiệm: Muốn hiển thị số lên ô textbox(input)--> Biến.ToString() 
      // ToString() phải có ngoặc () ở đằng sau
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void tru_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      float a = float.Parse(so1.Text);
      float b = float.Parse(so2.Text);
      float hieu = a - b;

      if (tru.Checked == true)
      {
        ketqua.Text = hieu.ToString();
      }
      // Kinh nghiệm: Muốn hiển thị số lên ô textbox(input)--> Biến.ToString() 
      // ToString() phải có ngoặc () ở đằng sau
      //B1 : LẤY DL-->B2 XỬ LÝ-->B3 : IN RA
    }

    private void nhan_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      float a = float.Parse(so1.Text);
      float b = float.Parse(so2.Text);
      float tich = a * b;

      if (nhan.Checked == true)
      {
        ketqua.Text = tich.ToString();
      }
    }

    private void chia_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      // B1: LẤY DL
      float a = float.Parse(so1.Text);
      float b = float.Parse(so2.Text);

      // B2: XỬ LÝ
      float thuong = a / b;
      
      if(chia.Checked==true)
      {
        //B3: IN RA
        ketqua.Text = thuong.ToString();
      }
    }
  }
}
Leave A Reply

Your email address will not be published.