Ngăn Xếp(Stack) Phần 2: Thao tác với ngăn xếp

0

Tính độ dài ngăn xếp

int Dodai(Stack S){
  Node *P = S.Top; // Khai bao con tro P tro toi S
  int i = 0;
  while (P!=NULL){
    i++;
    P=P->Next;
  }
  return i;
}

Thêm phần tử vào ngăn xếp

void Push(Stack &S, int x) //them phan tu vao Stack
{
  //Tao ra 1 NODE MOI
  //c malloc
  Node *Q=new Node;
  Q->Data=x;
  Q->Next=S.Top;		//CHO Q BẤU VÀO S.TOP
  S.Top=Q;			//CẬP NHẬT LẠI TOP LÀ Q
}


Xóa và lấy dữ liệu tại Top

int Pop(Stack &S) //Loai bo phan tu khoi Stack
{
  if (!Kiemtrarong(S)) //KIEM TRA NEU 
  {
    int x = S.Top->Data; //lấy ra giá trị của PT Top nếu muốn dùng sau này
    S.Top = S.Top->Next; //Cho Top trỏ đến PT Kế tiếp==Xóa phần tử tại Top
    return x;
  }
}
Leave A Reply

Your email address will not be published.