Nguyên lý thực thi mã lệnh trong JavaScript

JavaScript

 Thứ tự thực thi của các câu lệnh trong kịch bản

– Trong một kịch bản, các câu lệnh JavaScript được thực thi lần lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới

Từ Ví dụ trên

  • Câu lệnh document.write(“<h2>Tài liệu học HTML</h2>”) sẽ được thực thi đầu tiên
  • Câu lệnh document.write(“<h2>Tài liệu học CSS</h2>”) được thực thi thứ hai
  • Câu lệnh document.write(“<h2>Tài liệu học JavaScript</h2>”) thực thi cuối cùng

Có những kịch bản mà trong đó câu lệnh bên dưới phải cần đến dữ liệu từ câu lệnh ở trên. Vì vậy, việc xác định thứ tự của các câu lệnh là vô cùng quan trọng (Nếu xác định sai có thể dẫn đến trường hợp kịch bản thực thi không như mong đợi hoặc xảy ra lỗi)

– Ở kịch bản bên trên,
==>đầu tiên là khởi tạo biến a có giá trị 100, biến b giá trị 70.
==>sau đó tạo biến c với giá trị là tổng của a và b.
===>Cuối cùng hiển thị lên màn hình giá trị của biến c.

– Vì phải tồn tại a và b thì c mới có thể tính tổng của a và b được. Do đó, câu lệnh var c = a + b phải nằm sau câu lệnh var a = 100 và var b = 70

– Vì phải tồn tại c thì mới hiển thị ra màn hình giá trị của nó được. Nên câu lệnh document.write(c) phải nằm sau câu lệnh var c = a + b

Mối liên hệ giữa HTML và mã lệnh JavaScript

Ở đoạn mã trên, <h2 id=”demo”>Tài liệu học HTML</h2> thực thi trước để tạo một phần tử có id là demo, sau đó câu lệnh document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Tài liệu học CSS” được thực thi với ý nghĩa là thay thế nội dung của phần tử có id là demo thành câu Tài liệu học CSS(nghìa là thay “Tài Liệu học HTML” thành “Tài liệu học CSS”)

– Ở ví dụ phía trên, phần tử có id là demo phải tồn tại trước thì câu lệnh JavaScript mới có thể thay thế nội dung của nó thành câu Tài liệu học CSS được. Còn nếu thay thế nội dung mà trong khi phần tử đó chưa tồn tại thì sẽ dẫn đến trường hợp bị lỗi.

Ví dụ

Ở đoạn mã bên dưới, câu lệnh document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Tài liệu học CSS” không thể thực thi được vì phần tử có id là demo chưa tồn tại.

Chú Ý:

 Trong JavaScript, khi một câu lệnh bị lỗi thì việc thực thi sẽ kết thúc (tức là những câu lệnh JavaScript nằm sau câu lệnh bị lỗi sẽ không được thực thi tiếp)

– Không giống như những ngôn ngữ lập trình khác, khi bị lỗi JavaScript không hiển thị thông báo lên màn hình, nó chỉ hiển thị lỗi trong phần Console của trình duyệt 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *