Nhóm hàm xử lý chuỗi

Excel

Hàm Left

Hàm LEFT trong Excel dùng để cắt lấy các ký tự phần bên trái của một chuỗi.

Cú pháp:

LEFT(text,n)

Trong đó:

  • Text là chuỗi cần cắt
  • là số ký tự cần lấy tính từ bên trái của chỗi Text

Ví dụ: Hãy dùng hàm LEFT để lấy 4 ký tự đầu tiên trong chuỗi “vuvanlong”

=LEFT(A1,4)

Kết quả: vuva

Hàm RIGHT

Hàm RIGHT được sử dụng để trích xuất nội dung của một chuỗi bắt đầu từ bên PHẢI. Số ký được được lấy phụ thuộc vào chỉ định của người sử dụng.

Cú pháp hàm RIGHT trong Excel

Ví dụ

Hàm LOWER

Hàm này có tác dụng chuyển tất cả các chữ hoa thành chữ thường.

Cú pháp: =LOWER(Text)

 Giải thích:

  • Text: Là chuỗi cần chuyển đổi thành chữ thường.

Hàm MID

Hàm này có công dụng chọn và lấy ra các ký tự trong chuỗi cho trước. Ký tự đầu được lấy ra căn cứ vào đối Sbạnrt_num và tiếp tục lấy ký tự kế tiếp cho đến khi số ký tự lấy ra bằng đối Num_chars thì kết thúc.

Cú pháp: =MID(Text, Sbạnrt_num, Num_chars)

 Giải thích:

  • Text: Là chuỗi để lấy các ký tự.
  • Start_num: Là vị trí bắt đầu lấy ký tự.
  • Num_chars: Tổng số ký tự cần lấy ra.

Hàm PROPER

Hàm này có tác dụng chuyển chuỗi bất kỳ sang dạng các chữ cái đầu trong một từ thành chữ hoa.

Cú pháp: =PROPER(Text)

 Giải thích:

  • Text: Là chuỗi văn bản cần chỉnh sửa.

Hàm TEXT

Hàm này chuyển kiểu dữ liệu số hay ngày tháng thành kiểu dữ liệu chuỗi theo một định dạng cho trước.

Cú pháp: =TEXT(Value, Format_text)

 Giải thích:

  • Value: Là giá trị số, tham chiếu ô chứa số hay công thức trả về số.
  • Format_text: Đối này dùng để xác định chuỗi kết quả hiển thị như thế nào? Có thể dùng các ký hiệu để định dạng cho chuỗi.

Hàm UPPER

Hàm này chuyển chuỗi văn bản bất kỳ thành chuỗi hoa.

Cú pháp: =UPPER(Text)

 Giải thích:

  • Text: Là chuỗi văn bản hay tham chiếu ô chứa chuỗi văn bản cần chuyển thành chữ hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *