PHP Truyền & Nhận Biến Qua Trình Duyệt Bởi Phương Thức GET

PHP cơ bản

Tạo trang index.php với cấu trúc giao diện chứa Menu trái (hình bt.png) Yêu cầu khi người dùng bấm vào link thì hiển thị thông tin chi tiết sang bên như hình

  •    Nguyễn Văn A thì hiển thị Tên: Nguyen-Van-A, Tuổi: 33, Nơi sống: Thai-Nguyen
    • Trần Văn B thì hiển thị Tên: Tran-Van-B, Tuổi: 23, Nơi sống: Ha-Noi
    • Lê thị C thì hiển thị Tên: Le-Thi-C, Tuổi: 19, Nơi sống: Bac-Giang
    • Hoàng Văn D thì hiển thị Tên: Hoang-Van-D, Tuổi: 47, Nơi sống: Ha-Tinh
    • Ngô Thị E thì hiển thị Tên: Ngo-Thi-E, Tuổi: 33, Nơi sống: Tuyen-Quang

File index.php

File baitap2.php

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *