Tạo ứng dụng Giải phương trình bậc nhất C# Winform

0

Thiết kế Form thực hiện bài toán giải phương trình bậc 1

Yêu cầu:

 • Khi form hiện lên thì nút Giải và nút Xóa bị mờ (Enabled=false). Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ thì thông báo lỗi (dùng errorProvider). Sau khi nhập dữ liệu hợp lệ và đầy đủ thì nút Giải có tác dụng (Enabled=true).
 • Khi nhấn nút Tính: tính nghiệm phương trình (xét tất cả các trường hợp xảy ra: PT có 1 nghiệm, vô nghiệm, vô số nghiệm) và hiện kết quả vào Nghiệm PT. Khi đó nút Xóa có tác dụng, nút Tính bị mờ.
 • Khi nhấn nút Xóa: xóa các Textbox và Label, đặt con trỏ vào Textbox A, nút Xóa bị mờ
 • Khi nhấn nút Thoát: xác nhận người dùng có chắc chắn thoát khỏi ứng dụng hay không?

Code

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace b1_ptbacnhat
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

    }
    public void input1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
       if (input1.Text== "") //nếu ô input1 rỗng -->báo lỗi + tắt nút "Giải"
       {

        errorProvider1.SetError(input1, "Không được để trống !,hãy nhập số ");
        nutgiai.Enabled = false;
       }
       else // nếu ô input1 không rỗng-->có dữ liệu-->xét tiếp nếu ô input2 cũng có DL -->Đủ Đ.Kiện để bật nút Giải
       {
        errorProvider1.Clear();// không báo lỗi
        if(input2.Text != "")
        {
          nutgiai.Enabled = true;
        }

       }
    }
    
    private void input2_TextChanged_1(object sender, EventArgs e)
    {
      
      if (input2.Text == "")//nếu ô input2 rỗng -->báo lỗi + tắt nút "Giải"
      {
        errorProvider2.SetError(input2, "Không được để trống ! hãy nhập số ");
        nutgiai.Enabled = false;
      }
      else// nếu ô input2 không rỗng-->có dữ liệu-->xét tiếp nếu ô input1 cũng có DL -->Đủ Đ.Kiện để bật nút Giải
      {
        errorProvider2.Clear();// tắt báo lỗi
        if(input1.Text !="")
        {
          nutgiai.Enabled = true;
        }
      }
    }
  
    private void nutgiai_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
     //Ben Console: float bien = float.Parse(Console.ReadLine());
     //COVER TU DANG CHUOI NHAP VAO ==>SANG DANG SO THI MOI TINH TOAN DUOC
      float a = float.Parse(input1.Text);
      float b = float.Parse(input2.Text);

      if(a==0)
      {
        // Xét tiếp trường hợp nếu a=0 và b=0
        if(b==0)
        {
          nghiempt.Text = "Phương trình vô số nghiệm";
        }
        //ngược lại:a=0 nhưng b khác 0
        else
        {
          nghiempt.Text = "Phương trình vô nghiệm";
        }
      }
      else
      {
        float x = (-b / a);//
        nghiempt.Text = x.ToString();// sau khi tinh xong===>Cover lai sang dang chuoi de in ra


        nghiempt.Text = "Phương trình có nghiệm duy nhất x= "+x;
      }
      nutxoa.Enabled = true;
      nutgiai.Enabled = false;
      
    }

    private void nutxoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      input1.Clear();
      input2.Clear();
      nghiempt.Clear();

      //input1.Focus();
      nutgiai.Enabled = false;
      nutxoa.Enabled = false;
      
    }

    private void nutthoat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult thoat;
      thoat = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát không ?","Thoát",
          MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question,MessageBoxDefaultButton.Button1);

      //Nếu bấm Yes-->đóng chương trình
      if(thoat == DialogResult.Yes)
      {
        this.Close();
      }

    }

    
  }
}
Leave A Reply

Your email address will not be published.