Tìm hiểu về Service Container trong Laravel

0

Dependency Injection và Inversion of Control

Cũng có ý kiến cho rằng Inversion of Control và Dependency Injection là một, và chúng chỉ là 2 cái tên được dùng cho một mục đích. Tuy nhiên, phần nhiều thì cho rằng Dependency Injection là một phần nhỏ của Inversion of Control, và nó là một trong những giải pháp để thực hiện Inversion of Control. Nhìn chung ta có thể hiểu đơn giản như sau:

Service Container trong Laravel
 • Dependency Injection: Mình đã từng đề cập ở bài viết trước. Nếu một Class A hoạt động phụ thuộc vào một vài Class khác, thì thay vì khởi tạo các instance của các Class kia bên trong Class A, ta sẽ inject những instance đó vào thông qua constructor hay setter. Những instance của các Class mà Class A cần để hoạt động đó được gọi là dependency. Ví dụ:
class Monitor {}
class Keyboard {}
class Computer
{
  protected $monitor;
  protected $keyboard;
  public function __construct($monitor, $keyboard)
  {
    $this->monitor = $monitor;
    $this->keyboard = $keyboard;
  }
}

$computer = new Computer(new Monitor(), new Keyboard());

Như ở ví dụ trên ta có thể thấy class Computer cần các dependency là instance của Monitor và Keyboard. Thay vì khởi tạo các dependency này bên trong constructor của class Computer, ta sẽ inject chúng vào khi gọi new Computer.

Inversion of Control:IoC là một kỹ thuật trong lập trình làm “đảo ngược” flow của những xử lý truyền thống. Bình thường thì đoạn xử lý logic của ta sẽ gọi đến những class, library mà nó cần dùng, thế nhưng, với IoC thì ta sẽ gửi cho những đoạn xử lý logic đó những thứ mà nó cần. Hay nói cách khác: Đừng cố gọi khắp nơi để tạo ra những thứ mà bạn cần (dependency), chúng tôi sẽ đưa chúng cho bạn khi chúng tôi cần đến bạn!’

Với IoC thì các sự phụ thuộc sẽ được ghép vào các đối tượng tương ứng tại thời điểm run time thay vì compile time.

Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ về IoC thì ta hãy xem qua một ví dụ sau đây:

// With IoC
// Đầu tiên, ta đăng ký với IoC Container
IoC::register('computer', function() {
  $keyboard = new Keyboard();
  $monitor = new Monitor();
  $computer = new Computer($monitor, $keyboard);
  return $computer;
});

// Lấy ra một computer instance với dependency đã được inject
$photo = IoC::resolve('computer');

// Without IoC
$keyboard = new Keyboard();
$monitor = new Monitor();
$computer = new Computer($monitor, $keyboard);

Như ta thấy thì khi cần khởi tạo một instance của Computer, thay vì khởi tạo một cách thông thường bằng từ khóa new rồi truyền các dependency vào cho nó thông qua constructor, thì với IoC, ta sẽ lấy ra khỏi Container bằng hàm resolve, các xử lý tạo dependency cũng như đưa dependency vào trong class cần khởi tạo đều được thực hiện trong hàm callback mà ta đã register với IoC Container.

Với mô hình này thì ta có thể khởi tạo Computer bất cứ khi nào mà không cần phải nhớ xem nó cần những dependency gì. Khi bạn cần thêm module mới cho Computer thì chỉ cần sửa lại hàm callback mà ta đăng ký với IoC Container là xong.

Thật là tuyệt vời là Laravel support IoC out of the box, chúng ta chỉ việc sử dụng.

Laravel Service Container

Như đã nói ở phần đầu, IoC Container ở phiên bản Laravel 4.2 đã được đổi tên lại thành Service Container ở phiên bản 5, với nhiều tính năng mới, tiện dụng hơn được thêm vào. Nhưng nhìn chung thì tư tưởng và cách hoạt động của nó không thay đổi. Service Container vẫn là một nơi quản lý class dependency và thực hiện dependency injection.

Leave A Reply

Your email address will not be published.