Viết hàm in ra các số nguyên tố trong mảng 1 chiều a có n phần tử.

1

Nhập vào 1 mảng và hiển thị các số nguyên tố có trong mảng đó

Trước tiên bạn phải hiểu định nghĩa thế nào là số nguyên tố: Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho một và chính nó.

 1. Ta  tạo 1 hàm có tham số để kiểm tra số nguyên tố trả về true ,false hoặc 1, 0……
 2. Duyệt từng phần tử trong mảng => gọi hàm kiểm tra SNT  ,truyền tham số là a[i] để kiểm tra SNT cho từng phần tử
 3. Nếu phần tử nào thỏa mãn điều kiện ==>là số nguyên tố
#include<stdio.h>
void nhap(int a[], int &n){
 
    printf("Nhap so phan tu mang: ");
    scanf("%d",&n);
 
   
  for(int i=0; i<n; i++){
    printf("a[%d]: ",i);
    scanf("%d",&a[i]);
  }
}
 
int kiemtra_NT(int n){
  if(n<2)
    return 0;
  else{
    for(int i=2;i<=n/2;i++)
      if(n%i==0)
        return 0;
    return 1;
  }
}
 
void insonguyento(int a[], int n){
  printf("\nCac so nguyen to co trong mang la: \n");
  for(int i=0;i<n;i++)
    if(kiemtra_NT(a[i]))
      printf("%5d",a[i]);
}
int main(){
  int a[100];
  int n;
  nhap(a,n);
  insonguyento(a,n);
  return 0;
}

Kết quả

Nhap n: 5
a[0]: 8
a[1]: 7
a[2]: 9
a[3]: 11
a[4]: 12

Cac so nguyen to co trong mang la:
  7  11
1 Comment
 1. VuTriNgoc says

  Thanks anh nhé, rất hay ạ

Leave A Reply

Your email address will not be published.