Xóa các khoảng trắng bên trái và bên phải của xâu

2

Viết hàm trả về xâu tương ứng sau khi đã xóa các khoảng trắng bên trái và bên phải của xâu s.
Ví dụ: s = ”           Nhap Mon Lap Trinh C            ” =>Kết quả s = “Nhap Mon Lap Trinh C”

#include<stdio.h>

#include<string.h>

void XoaTrai(char xau[]) {

      int i=0,j;

      while(xau[i] == ' ') {

            if(xau[i] == ' ') {

                  for(j=i; j<strlen(xau); j++) {

                        xau[j] = xau[j+1];

                  }

            }

      }

}

void XoaPhai(char xau[]) {

      int i=strlen(xau)-1,j;

      while(xau[i] == ' ') {

            if(xau[i] == ' ') {

                  xau[i]=xau[i+1];

                  i--;

            }

      }

}

int main() {

      char xau[99];

      printf("Nhap vao chuoi: ");
      gets(xau);
      
      XoaTrai(xau);

      XoaPhai(xau);
			printf("\nSau khi xoa:%s",xau);
      //puts(xau);

}

Kết quả

Nhap vao chuoi:       Lap trinh

Sau khi xoa:Lap trinh
2 Comments
 1. VuTriNgoc says

  A có thể dịch code đc k a

  1. Văn Long says

   Duyệt chuỗi, nếu s]a[i] là khoản trắng và a[i+1] cũng là khoảng trắng thì xóa 1 khoảng trắng đi, xóa xong cần giảm i xuống đê quay lại vị trí khoản trắng để kiểm tra và tiếp tục xóa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.